เทศบาลเมืองเบตง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองเบตง บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วันนี้(2เม.ย.52) ที่ พระอุโบสถ วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานในพิธีบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน ซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตงได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2552 สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ มีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการจำนวน 60คน นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พุทธิศึกษา เป็นสื่อในการพัฒนาจิตของเด็กเยาวชนและประชาชน ใช้หลักธรรมประยุกต์ในการดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ