ราชบัณฑิต ขอให้สถานศึกษาเน้นการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ราชบัณฑิต ขอให้สถานศึกษาเน้นการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น หลังพบคนไทยสนใจภาษาไทยน้อยลง ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ไทย กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนับสนุนให้มีการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการศึกษาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันราชบัณฑิตซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่น เช่น รายการรู้รักภาษาไทย ที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาษาไทย ทั้งนี้มองว่าภาษาไทยเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งสังคมปัจจุบันคนไทยบางคนไม่สนใจภาษาไทย หรืออาจจะใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาต่างประเทศ ซึ่งใช้อย่างไม่ถูกต้องและให้ความสำคัญกับภาษาไทยน้อยลง ดังนั้นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือ วงการด้านการศึกษาควรจะเน้นให้ความรู้ด้านภาษาไทยมากขึ้น ทั้งการพูด อ่าน เขียน ต้องออกเสียงให้ชัดเจน การที่จะไปแก้ไขปัญหาด้านภาษากับวัยรุ่นนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด