จ.อุทัยธานี เชิญชวนส่งผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุทัยธานี เชิญชวนส่งผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทาน นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและยกย่องภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งการประกวดออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ประชาชนทั่วไป ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐในส่วนกลาง หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดให้เหลือประเภทละ 1 ผลงาน ส่งให้สำนักงาน กปร. เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดหน่วยงานแกนหลักรับผิดชอบในการรับสมัครคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด รวม 6 ประเภท คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี คัดเลือกประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ประชาชนทั่วไป และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี คัดเลือกประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี คัดเลือกประเภทหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐในภูมิภาค เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2552 โดยรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในแต่ละประเภท ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองชนะเลิศในระดับประเทศในแต่ละประเภท ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจส่งเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-6700 ต่อ 18028 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552