กรมการศาสนา จัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อนกว่า 2 แสนรูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการศาสนา จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกว่า 2 แสนรูป ศีลจาริณี กว่า 1 แสนคน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายนนี้ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาร่วมกับวัดยานนาวา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน จำนวน 139 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท โดยปีนี้มีวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,424 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร 48 วัด ต่างจังหวัด 2,376 วัด รวมผู้เข้าร่วมโครงการบวชภาคฤดูร้อนทั้งหมด 215,476 คน นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงเข้าร่วมโครงการบวชศีลจาริณี อีกจำนวน 122,250 คน แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ปกครองยังเห็นความสำคัญของการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนอยู่มาก อย่างไรตามในส่วนของต่างจังหวัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการจะเริ่มทยอยจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรงกับช่วงปิดภาคเรียนพอดี จึงเป็นโอกาสดีที่จะให้เด็กและเยาวชนได้เข้าบวชเรียนและศึกษาหลักธรรมในภาคปฏิบัติ เป็นการสร้างความผูกพัน ความรักชาติ ศาสนา รวมถึงรักสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย