กพร.ระบุ เลื่อนฝึกโครงการต้นกล้าอาชีพ เพราะรอพิจารณางบจากสำนักนายกฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ สาเหตุเลื่อนการฝึกอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพ เนื่องจากรอการพิจารณางบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้ หากหลักสูตรใดมีผู้มารายงานตัวไม่ถึง 14 คน จะยุบไปรวมกับหลักสูตรอื่น นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวถึงโครงการ "ต้นกล้าอาชีพ ว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 1,400 ราย มีการเปิดฝึอาชีพ 120 หลักสูตร จากทั้งหมด 935 หลักสูตร ส่วนกรณีที่ กพร.เลื่อนการฝึกอบรมอาชีพโครงการ "ต้นกล้าอาชีพ เนื่องจากงบประมาณจำนวน 6,900 ล้านบาท ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีจัดงบประมาณมาให้กพร.แล้ว จึงจะเริ่มทำการฝึกอาชีพในโครงการดังกล่าวได้ โดยหลักสูตรการฝึกอาชีพ หากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นงบประมาณก็จะส่งมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยตรง แต่ถ้าเป็นหลักสูตรที่สถานประกอบการต้องการจัดฝึก งบประมาณก็จะส่งผ่านโดยตรงแก่สถานประกอบการนั้น ทั้งนี้หลักสูตรที่มีผู้มารายงานตัวไม่ถึง 14 คน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน จะทำการยุบหลักสูตรดังกล่าวไปรวมกับหลักสูตรอื่นที่สอดคล้องกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม