กลุ่มสมัชชาผู้ด้อยโอกาส ติงนโยบายรัฐบาล ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้จริง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มสมัชชาผู้ด้อยโอกาส ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิทางสังคม พร้อมติงนโยบายรัฐบาล ทั้งเช็คช่วยชาติและเบี้ยผู้สูงอายุ ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้จริง ตัวแทนกลุ่มสมัชชาสังคมผู้ด้อยโอกาสภาคประชาชน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มคนยากจนและไร้บ้าน กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มพนักงานบริการและผู้มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มผู้พ้นโทษ นำโดยนายสุชิน เอี่ยมอินทร์ ประธานกลุ่มคนยากจน คนเร่ร่อน และคนไร้บ้าน ยื่นหนังสือต่อนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางสังคมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมติงนโยบายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาทของรัฐบาล ว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ ทั้งที่เป็นกลุ่มบุคคลที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ส่วนนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน เนื่องจากมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไม่มีรายชื่อในทะเบียนราษฎร์ ทำให้ไม่สามารถขอรับเบี้ยยังชีพได้ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่า จะรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อเร่งผลักดันการออกมาตรการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำมั่นถึงระยะเวลาการแก้ปัญหาได้ เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นปัญหาทางสังคมที่ยืดเยื้อมานานแล้ว