บัญชีกลางขยายเวลารับเช็ค2พันผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เมษายนถึงผลการจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ทั้งส่วนกลางและทางสำนักงานคลังจังหวัด 75 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26-31 มีนาคม 2552 ว่า มีผู้มารับเช็คแล้ว132,600 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 237,000 ราย โดยเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญส่วนกลาง 28,171 ราย คิดเป็น 45.75% ของผู้มีสิทธิจำนวน 61,579 ราย และเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญทางส่วนภูมิภาค จำนวน 104,429 ราย คิดเป็น 59.53% ของผู้มีสิทธิจำนวน 175,421 ราย ดังนั้น กรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาการจ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญในส่วนกลาง ออกไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน เนื่องจากเมื่อพิำนวนผู้รับเช็คในส่วนของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญส่วนกลาง มีประมาณ 5,000 ราย ถือว่าน้อยมาก โดยเป็นผลจาการที่ผู้มีสิทธิกลุ่มดังกล่าวไม่ทราบว่ามีสิทธิ์ได้รับเช็คช่วยชาติด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิรับเช็ค สามารถไปรับได้ที่กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น. 16.00 น. "ถ้าหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้มีสิทธิยังไม่สามารถไปรับเช็คช่วยชาติได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เช็คลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค และสุดท้าย หากมีการตรวจสอบสิทธิและสถานที่รับเช็คแล้ว ปรากฏว่า สถานที่รับเช็คอยู่คนละแห่งกับสถานที่กับที่มีภูมิลำเน่ ก็สามารถไปติดต่อที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญเข้าไปตรวจสอบสิทธิและสถานที่รับเช็ค ทางเว็บไซต กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0-2273-9101 0-2271-0686-90 และ Call Center 0-2270-6400 และหากมีสิทธิได้รับทางส่วนกลางก็ขอให้ไปรับเช็คได้ที่ ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก จนถึงวันที่ 5 เม.ย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด