ผวจ.เชียงใหม่ เชื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประชาชน สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่า มิติทางวัฒนธรรมจะสามารถนำมาซึ่งความสมานฉันท์และความสงบสุขในบ้านเมืองได้ เพราะเมื่อถึงเทศกาลจะพบว่าประชาชนต่างร่วมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไม่มีการแบ่งแยก ในสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความแตกแยกทางความคิด มีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวก และเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างต่อเนื่องอย่างปัจจุบัน เป็นเพราะความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ขณะที่นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มองเห็นว่า ในอีกมิติหนึ่งคือด้านวัฒนธรรมแล้ว จะเห็นว่าชาวเชียงใหม่และชาวเหนือต่างร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่มีการแบ่งฝ่ายว่าจะเป็นใคร เสื้อสีอะไร ทุกคนล้วนพร้อมใจกันเล่นน้ำสงกรานต์ ร่วมกันดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การรณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง เมื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนพร้อมที่จะเข้าร่วมอย่างเต็มใจและพร้อมเพรียง ก็ควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนราชการ จะพิจารณานำเอามิติด้านวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา สร้างความสงบร่มเย็น สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่คนในชาติ การสร้างความสงบสุขและความสมานฉันท์ในบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งการใช้มิติวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและน่าจะได้ผลดี และในโอกาสที่จะมีงานประเพณีสำคัญคือปีใหม่เมือง เราคนไทย น่าจะถือโอกาสที่ได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีนี้ ทิ้งความขัดแย้งที่เคยมีเสียให้หมด แล้วหันมารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป