จ.สุรินทร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.สุรินทร์ เชิญชวนหน่วยงาน/องค์กรต่างๆเข้าร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552 นายปรีชา สุวรรณโสภี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมเข้าถึงอาคารสถานที่และบริการต่างๆอย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป กำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยจัดส่งแบบเสนอข้อมูลและแบบสำรวจฯมายัง สำนักงานส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 14000 โทร. 0-2354-3899