จ.สุรินทร์ ดำเนินนโยบาย จังหวัด สู่สุขภพดี มุ่งหวัง หัวหน้าส่วนราชการไร้พุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าระวังสุขภาพ ด้วยการวัดรอบเอว ตามนโยบาย จังหวัด สู่สุขภาพดี นายวิเชียร ชวลิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ เฝ้าระวังสุขภาพด้วยการวัดรอบเอว และตรวจมวลสารในร่างกายด้วยเครื่องวิเคราะห์ประมวลร่างกาย ตามนโยบายโครงการคนไทยไร้พุง ปี 2552 โดย นางพัชรี หลาวทอง นักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญ ศูนยนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการไร้พุง ปี 2551 ที่ผ่านมา มีองค์กรในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง10 องค์กร บรรลุเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ การวัดรอบเอวหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์พบว่า มีรอบเอวเกินเกณฑ์ มาตรฐาน คือ ชายรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร ร้อยละ 24.49 หญิงรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ร้อยละ17.35 ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานคนไ ร้อยละ 64.42 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2552 ได้เข้าร่วมโครงการ จังหวัด สู่สุขภาพดี โดยมีเป้าหมายดำเนินการคือ ต้องมีการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยการวัดรอบเอวหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบจ./ อบต./ เทศบาล และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงประชาชน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคน