จ.ระยอง ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดระยอง พบพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ นายสุเทพ รื่นถวิล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดระยอง ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับเป็นช่วงที่ผลผลิตผลไม้กำลังเติบโตต้องการน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ราษฎรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่จะประสบปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซาก ในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานจะไม่มีปัญหา ทางจังหวัดได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วใน 5 อำเภอ 7 ตำบล 54 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 3,031 ครัวเรือน จำนวน 10,296 คน โดยแยกเป็นอำเภอเมืองระยอง จำนวน 1 ตำบล คือ ตำบลตะพง จำนวน 16 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัยภัย 88 ครัวเรือน 389 คน พื้นที่การเกษตรพืชสวนเสียหาย จำนวน 9,000 ไร่ อำเภอแกลง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลทางเกวียน และตำบลบ้านนา รวม 18 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 2,613 ครัวเรือน 8,657 คน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน 5,400 ไร่ อำเภอวังจันทร์ จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมแสงและตำบลวังจันทร์ รวม 9 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 134 ครัวเรือน 324 คน พื้นที่การเกษตรพืชไร่ได้รับความเสียหายจำนวน 250 ไร่ อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลซากบก จำนวน 10 หมู่บ้านราษฎรประสบภัย 170 ครัวเรือน 560 คนและอำเภอปลวกแดง 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลตาสิทธิ์ จำนวน 1 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 26 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ราษฎรประสบภัย 360 คน เบื้องต้นศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแล้วรวม 186 เที่ยว ปริมาณน้ำ 1,368,000 ลิตร ส่วนในระยะยาวได้จัดเตรียมรถบรรทุกกน้ำรวม 28 คันสำหรับสนับสนุนอำเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่น หากมีการร้องขอ ด้านนายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ขอให้นายอำเภอในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยฯ ไปแล้ว ได้ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งหากงบประมาณของอำเภอไม่เพียงพอก็สามารถทำเรื่องเสนอทางจังหวัดได้ทันที ซึ่งทางจังหวัดมีงบประมาณที่สามารถทดลองจ่ายได้ทันที