สปน.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับภาค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนระดับภูมิภาค : ภาคกลาง ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง ที่มีผู้ตรวจราชการ ดำเนินการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนระดับภูมิภาค : ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม ที่ห้องสุพรรณหงส์ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครู้ส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนัที เปรมรัศมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดชลบุรี การบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 เรื่อง แนวคิดและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวง และเรื่อง การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ ทิศทาง/วิธีการตรวจติดตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัด ระบบการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน และการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจราชการกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เป็นต้น โดยมีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับภาคกลาง จำนวน 260 คน เข้าร่วมประชุม