รัฐบาลประกาศชุมชนพอเพียงใช้ฐานคิดเบญจภาคี สระแก้วเป็นต้นแบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บริหารโพธิวิชชาลัย แนะแต่ละจังหวัดต้องค้นหาตัวเอง พร้อมหารูปแบบภาคีของตัวเอง หัวใจภาคีอยู่ที่ความสามัคคี ร่วมมือทำงาน แจงเหตุปรัชญาพอเพียงไม่สำเร็จเพราะต่างคนต่างทำ เผยเคล็ดลับความสำเร็จปรัชญาพอเพียงอยู่ที่ชุมชน ภาคี ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อสังคมและรักษาการคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้ฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจเพียง กล่าวถึงโครงการชุมชนพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลประกาศว่าดำเนินโครงการนี้เป็นนโยบายและได้ทำการเปิดโครงการชุมชนพอเพียงไปเมื่อเร็วๆ นี้ว่าโดยหลักการที่รัฐบาลประกาศว่าจะสนับสนุนให้สังคมไทยเกิดชุมชนพอเพียงนั้นเป็นเรื่องที่ดี ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการ แต่ขาดการเน้นภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการสนับสนุนในด้านงบประมาณ มาถึงตอนนี้รัฐบาลประกาศว่าจะสนับสนุนอย่างจริงจังอีกทั้งยังมีการลงพื้นที่เพื่อดูต้นแบบชุมชนพอเพียงที่ประสบความสำเร็จและพยายามจะหยิบชุมชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่าง อย่างเช่นการเกิดโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นวิทยาลัยทางเลือกใหม่ที่มีปรัชญาฐานคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อรัฐบาลเห็นความร่วมมือในการทำงานที่ยึดหลักเบญจภาคี อาศัยการทำงานร่วมมือกันในภาคส่วนทั้ง 5 ภาคส่วนคือ ราชการ วิชาการ ประชาชน ธุรกิจ และองค์กรพัฒาเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขึ้นมา เมื่อรัฐบาลเห็นความสำเร็จและเป็นไปได้ ก็พยายามจะให้เกิดการทำงานในลักษณะเบญจภาคีขึ้นมา โดยหวังจะให้มีความสำเร็จทั่วทั้งประเทศ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าภาคีทุกภาคส่วนในจ.สระแก้วเด่นดีกว่าภาคีจังหวัดอื่น แต่จ.สระแก้วมีความสามารถในการร้อยเรียง หลอมรวมการทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ที่คือหัวใจสำคัญและเป็นฐานคิดหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาจุดอ่อนของการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาพอเพียงคือแยกกันทำ การแยกกันทำแบบไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้เกิดความอ่อนแอ พลังในการขับเคลื่อนไม่เกิด "ผมคิดว่าการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานในลักษณะเบญจภาคีนั้น มีจุดมุ่งหมายต้องการให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ถือเป็นการพลิกมิติการทำงานแนวใหม่ โดยมีการนำภาคีต่างมารวมพลังในการทำงาน ซึ่งแต่ละจังหวัดไม่จำเป็นต้องทำงานหรือขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาพอเพียงอย่างจังหวัดสระแก้วซึ่งทำงานในรูปแบบเบญจภาคี เพราะแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์ มีความหลากหลาย บางจังหวัดอาจทำงานโดยอาศัยหลักคิดแบบไตรภาคี หรือจตุภาคี แต่ละจังหวัดจะรู้ดีว่าควรจะดึงภาคีไหนบ้างเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้งานสำเร็จได้ บางพื้นที่จำเป็นต้องดึงภาคีความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือาจจะดึงภาคีพระสงฆ์เข้ามาร่วมทำงาน ผมคิดว่าการขับเคลื่อนแนวคิดปรัญญาเศรษฐกิจอเพียงให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนนั้น แต่ละพื้นที่ต้องดูความเหมาะสมของตัวเองเป็นหลัก และลักษณะการทำงานแบบภาคีไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบใดแบบหนึ่งที่ตายตัว ผศ.อำนาจ กล่าวอีกว่า มีหลายภาคีห่วงอยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจัง และไม่ใช่การประกาศแต่เพียงลมปากเท่านั้นผมคิดว่าความต่อเนื่องในการทำงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เราต้องไม่หวังแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลเข้ามาทำงาน วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องออกไป เวลาที่รัฐบาลจะอยู่หรือจะไปสั้นยาวไม่เท่ากัน การจะหวังแต่รัฐบาลถือเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนัก อีกทั้งบางรัฐบาลอาจสนับสนุนบางรัฐบาลก็ไม่สนับสนุน ในเรื่องความยั่งยืนจึงต้องทำงานผ่านภาคีต่างๆ ให้มากที่สุด ส่วนรัฐบาลเองก็ต้องปรับวิธีคิดใหม่ อย่ามองแต่ว่าแนวคิดหรือนโยบายของตัวเอง และหากไม่ใช่แนวคิดหรือนโยบายของตัวเองก็ไม่สนับสนุน หากแต่รัฐบาลไม่ว่าชุดไหนต้องทำก็คือ ให้ความสำคัญหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมผลักดันโดยปราศจากอคติ และเล็งเป้าหมายหลักไว้ที่ประชาชน หากรัฐบาลไม่ว่าชุดไหนทำได้เช่นนี้จะทำให้หลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเข้าถึงประชาชน การที่รัฐบาลหรือพรรคการเมืองทำงานโดยเอาเป้าหมายประชาชนเป็นหลัก โดยไม่มีอคติจะทำให้พรรคการเมืองหรือรับบาลชุดนั้นๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วย