กรมการจัดหางาน สรุปผลการจัดมหกรรมนัดพบแรงงา "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรฐกิจ ทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน สรุปผลการจัดมหกรรมนัดพบแรงงาน "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 120,000 คน บรรจุงานได้ทันทีกว่า 13,000 คน ฝึกประกอบอาชีพอิสระเกือบ 30,000 คน นายพิชัย เอกพิทักษ์ดำรง อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่กรมการจัดหางาน จัดโครงการ "มหกรรมนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 20 - 21 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นการจ้างงานและเพิ่มตำแหน่งงานว่าง รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งผลการจัดงานดังกล่าวมีผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักศึกษาจบใหม่ เข้าร่วมงานจำนวน 115,233 คน มีนายจ้างเข้าร่วมรับสมัครงานจำนวน 2,383 ราย ตำแหน่งงานว่าง 217,222 อัตรา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการ จำนวน 51,322 คน จำแนกเป็นผู้ว่างงาน จำนวน 42,134 คน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน จำนวน 9,188 คน ได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 13,478 คน หรือสามารถสร้างรายได้ให้กับคนหางานเป็นจำนวน 853,642,608 บาท/ปี จังหวัดที่มีผู้ร่วมงานมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี อุบลราชธานี ส่วนจังหวัดที่บรรจุงานมากที่สุด คือ จังหวัดระยอง 1,563 คน นครปฐม จำนวน 765 คน นอกจากนี้ ยังฝึกประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 629 อาชีพ มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพอิสระจำนวน 29,136 คน ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ จำนวน 8,203 คน และลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 761 คน