รมช.คลัง ให้ความเชื่อมั่นกับลูกจ้างส่วนราชการ โดยจะเสนอ ครม. พิจารณาให้ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินบำนาญโดย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความเชื่อมั่นกับลูกจ้างส่วนราชการ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินบำนาญโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วง นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 ณ ศูนย์ประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับลูกจ้างส่วนราชการ เพราะถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล สู่ภาคประชาชนให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีหวังไว้ ทั้งนี้ในฐานะที่ตนเองดูแลกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ยืนยันว่า จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการโดยเร็วที่สุด ส่วนสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่าที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ก็จะเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้ประสบผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวฝากให้ลูกจ้างดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และนำเงินจากเช็คช่วยชาติที่ได้รับจำนวน 2,000 บาท ไปใช้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็น หรือนำมาท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วย