สหรัฐเริ่มโครงการด้านสาธารณสุขมูลค่า 77 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหรัฐเปิดตัวโครงการด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี มูลค่า 77 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในกัมพูชา ซึ่งจะครอบคลุมกิจกรรมด้านสาธารณสุขทุกด้านและสนับสนุนแผนสาธารณสุขแห่งชาติของรัฐบลกัมพูชา ระหว่างปี 2551 2558 โครงการดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและขยายโครงการเกี่ยวกับโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่ออื่นๆที่มีอยู่แล้วของสหรัฐ ทำให้ความช่วยเหลือของสหรัฐที่มีต่อโครงการด้านสาธารณสุขในกัมพูชามีมูลค่าทั้งสิ้น 175 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า.