กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่ จ.ยโสธร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน ที่ จ.ยโสธร วันนี้ (27 มี.ค.52) นายบัณฑิต ตันสิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ 100 ไร่ ที่บ้านดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรพร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 800 กลุ่ม มีการพัฒนากลุ่มจนมีความเข้มแข็งสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ การจัดงานดังกล่าว มีการมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ, การสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน, การสาธิตการไถกลบปุ๋ยพืชสด ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจที่ไปร่วมชมงานได้ชมและเป็นตัวอย่าง เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป