4มหาลัยไม่ใช้คะแนนความถนัดทั่วไป-วิชาชีพรับตรง53

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 มีนาคมถึงความคืบหน้ากรณีให้มหาวิทยาลัยทั้ง 21 แห่งหารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงสัดส่วนโดยให้แต่ละสาขา / คณะตกลงร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2554 จะใช้สัดส่วนและค่าน้ำหนักคะแนนในแต่ละรายวิชาเท่าใด เพื่อแก้ปัญหามหาวิทยาลัยมีแนวรับตรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่มีความมั่นใจในระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์กลาง และจะนำข้อสรุปที่ได้เข้าหารือในที่ะชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อทำการปรับปรุงสัดส่วนองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ปี 2554 ต่อไปนั้นว่าทปอ.ได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้วตนได้ย้ำกับมหาวิทยาลัยว่าให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว

สำหรับการรับตรง ปีการศึกษา 2553 มีมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช้คะแนนวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และคะแนนความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT เป็นองค์ประกอบในระบบรับตรง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้เฉพาะ GAT ขณะที่มีอีก 6 แห่งที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ามา ได้แก่ มหาวิทยาลัยอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด