สปน.ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่โคราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโครงการแปรรูปการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันนี้ นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการแปรรูปการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โดยจะมีการตรวจสอบโกดังเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของกระทรวงพาณิชย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การสุ่มตรวจสถานที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบโรงงานแปรรูปนมสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว และตรวจติดตามนักเรียนที่ได้รับนมจากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด้วยการสุ่มตรวจบ้านของนักเรียนในเขตอำเภอสีคิ้ว รวมทั้งตรวจติดตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เป็นน้ำดื่มมาตรฐานองค์การอนามัยโลก บ้านโนนแต้ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้การดำเนินการตรวจติดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการแปรรูปการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิของเกษตรกร ในการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากจะมีการสิ้นสุดระยะเวลาการรับจำนำ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตโครงการแปรรูปการผลิตนมฯ ให้กับโรงเรียนด้วย