จ.ชลบุรี ส่งมอบ เช็คช่วยชาติงวดที่ 1 กว่า 645 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี ส่งมอบ เช็คช่วยชาติ งวดที่ 1 วันนี้ ตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน จำนวน 322,935 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 645,870,000 บาท วันนี้ (26 มี.ค.52) เวลา 09.30 น.ที่ศาลารวมใจชน อำเภอเมืองชลบุรี นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการส่งมอบ เช็คช่วยชาติ โดยมีนางณัญญาณี มาปาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐที่มีรายได้หรือค่าจ้างต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท โดยการช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการผ่านการบริโภคภาคครัวเรือนนั้น สำหรับจังหวัดชลบุรี มีประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดและเป็นผู้ประกับตนไว้กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และรวมถึงผู้ประกันตนที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 มีจำนวน 481,812 คน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้เปิดรับแบบคำขอรับเงินตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อบันทึกคำขอและประมวลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กองคลังตั้งฎีกาเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยแบ่งการออกเช็คเป็น 3 งวด คือ งวดที่ 1 เช็คลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 งวดที่ 2 เช็คลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 และงวดที่ 3 เช็คลงวันที่ 3 เมษายน 2552 สำหรับการจ่ายเช็คในงวดที่ 1 ในวันนี้ (26 มี.ค.) จะมีผู้มีสิทธิรับเช็ค จำนวน 322,935 คนนั้น เป็น เช็คช่วยชาติ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นเช็คขีดคร่อม ไม่ขีดฆ่าหรือผู้ถือ ผู้มีสิทธิที่ได้รับเช็ค สามารถนำไปขึ้นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ทุกสาขา และจะทำการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ 3 วิธี คือ จ่าย ณ สถานประกอบการ จุดนัดหมายในท้องที่แต่ละอำเภอ และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำหรับในพิธีการส่งมอบเช็คช่วยชาติในวันนี้ ได้นัดหมายสถานประกอบการในจังหวัดจำนวน 787 แห่ง ผู้ประกันตน 7,350 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบ เช็คช่วยชาติ ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางปลาสร้อย และสาขาชลบุรี ได้ออกมาตั้งจุดบริการจ่าย ณ บริเวณสถานที่จัดงานด้วย