มศวได้รับเชิญจากรัฐบาลขึ้นเวทีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการจัดการความรู้สู่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้หนังสือเชิญให้ไปร่วมงานและร่วมบอกเล่าการทำงานทางวิชาการบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยได้รับหนังสือเชิญจากนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนว่าอยากให้มศวขึ้นเวทีเปิดบอกเล่าประสบการณ์ในการผลักดันวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว โดยใช้ฐานคิดปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำงานและผลักดันโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้วนั้นเราทำงานในลักษณะเบญจภาคี โดยแบ่งเป็น 5 ภาคี ดังนี้ 1 ภาคีราชการ 2. ภาคีวิชาการ 3.ภาคีเอกชน 4.ภาคีชุมชน และ5 ภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 16.20 น.ทางสำนักงานชุมชนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญ มศวเป็นส่วนของภาคีวิชาการ ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนกับภาคีอื่น และอาจจะให้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นการร่วมทำงานจนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นที่โพธิวิชชาลัย มศว จ.สระแก้ว