จ.จันทบุรี อบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรีอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ วันนี้(25 มี.ค.52) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม เค พี แกรนด์ จังกดวัดจันทบุรี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างราชการใสสะอาด ในจังหวัดจันทบุรี มีกำหนด 1 วัน นายพงศธร สัจจชลพันธ์ กล่าว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 และนโยบายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ด้านนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินข้อ 8.1.6 การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคม ให้ยึดมั่นในความสื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ในฐานะผู้ปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ราชการใสสะอาดของหน่วยงาน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในโอกาสต่อไป