โรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 30- 31 มี.ค.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนอุบลวิทยาคม ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 30 - 31 มีนาคม 2552 นายอภัย สบายใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม ขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552 ทุกคน ไปรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 30 ถึง 31 มีาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยผู้ปกครองต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ กรณีบุตรอยู่กับบิดา มารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา และบุตร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับเงินมาด้วย อย่างละ 1 ฉบับ กรณีบุตรที่มิได้อาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินมาด้วย อย่างละ 1 ฉบับ ผู้ปกครองที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-4525-4784 ในวันเวลาราชการ