ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักประาสัมพันธ์ชุมชน ให้บัณฑิตอาสา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักประชาสัมพันธ์ชุมชน (Young PR) ให้แก่บัณฑิตอาสา เพื่อสะท้อนปัญหาที่เป็นจริงของชุมชน ผลกระทบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในมุมมองของเยาวชน นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักประชาสัมพันธ์ชุมชน (Young PR) ขึ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่ายสื่อบุคคล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ ปรับทุกข์ ผูกมิตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่เป็นจริงของชุมชน ผลกระทบ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในมุมมองของเยาวชนเอง โดยคัดเลือกเยาวชนจากโครงการ ที่มีพรสวรรค์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และมีความสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารระบบ Electronic จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส) ตำบลละ 1 คน รวม 250 คน กำหนด ฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -2 เมษายน 2552 ณ ลีลารีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มาเพิ่มพูนทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ มีผู้บริหารของ ศอ.บต. ชี้แจงทำความเข้าใจเแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน รวมทั้งเยี่ยมชม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดสงขลา ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด