ก.วิทย์ฯ นำร่องโครงการกระตุ้นเด็กที่ขาดทักษะด้านวิทย์ให้มีศักยภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ นำร่องโครงการกระตุ้นเด็กที่ขาดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ ลดปัญหาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยโลก จากผลการสำรวจคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทยของเด็กไทย ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโลกของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ แม้ว่าประเทศไทยจะมีชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์มากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจาก 59 ประเทศ แต่กลับพบว่าผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยโลก ดังนั้น กระทรวงได้เตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นจะนำร่องอบรมครูอาจารย์ในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำความรู้ไปสอนเด็กนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ทั้งนี้ จะเปิดรับครูที่อาสาสมัครร่วมโครงการนี้ คาดว่าจะเห็นผลภายในเวลา 2 ปี อย่างไรก็ตาม โครงการอบรมครู ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จะดำเนินการลักษณะคล้ายกับสถาบันอบรมครูด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (The Teacher Academy for Mathematics and Science) ที่มลรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี ศ.ดร.ลีออน เอ็ม เลเดอแมน นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2531 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความรู้และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนเป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีหลายประเทศนำไปเป็นต้นแบบการอบรมครูด้านนี้แล้ว อาทิ ฝรั่งเศส และ อิตาลี