ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำข้าราชการทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ เนื่องในวันธรรมสวนะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันธรรมสวนะ เมื่อเช้าวันนี้ (25 มี.ค.) ที่วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ข้าราชการกรมการปกครองโดยเฉพาะนายอำเภอ ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับประชาชน และจัดตั้งมวลชนด้านคุณธรรมและจริธรรม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ และเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนมีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบสุขและประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่สำคัญ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชน หันมาให้ความสำคัญกับการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ทั้งรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข