จัดหางานพะเยา เชิญชวนสอบชิงทุน อบรมฟรี 50 ทุน ในหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 1/

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้ที่สนใจและต้องการมีงานทำงาน เข้าร่วมสมัครสอบชิงทุนฝึกอบรมให้กับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งฯ จำนวน 50 ทุน ฟรีตลอดหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส จัดหางานพะเยา เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ให้มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองตามแนวนโยบายของภาครัฐ จึงได้มอบทุนฝึกอบรมให้กับโรงเรียนธุรกิจการขนส่งฯ จำนวน 50 ทุน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1/2552 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป รับสมัครรุ่นละ 50 คน ซึ่งระยะในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ภาคค่ำ วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และฝึกภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง-ฝึกปฏิบัติงานจริง 240 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น