วธ. เตรียมขับเคลื่อนมิติทางวัฒนธรรมแก้ปัญหา จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมขับเคลื่อนมิติทางวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ (25 มี.ค.52) ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมองค์กรเยาวชน ระดับ อบต. จังหวัดยะลา โดยมี นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.รุ่ง แก้วแดง ประธานมูลนิธิ สุข แก้ว แก้วแดง และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ นายสมชาย เสียงหลาย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมขับเคลื่อนมิติวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยนำความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีชุดพิเศษที่ดูแลปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มอายุ เช่น โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยนำหลักการ 5 ด้านมาดำเนินการ คือ ด้านวิถีชีวิต ด้านภาษา วรรณกรรม ด้านความเชื่อศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านชาติพันธุ์ ซึ่งหากมีการเสริมกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้สังคมเข้าใจชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังมีโครงการในการจัดตั้งองค์กรประชาชนที่จะทำกิจกรรมในลักษณะของการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในสังคมให้มากขึ้น รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรมยังมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ ความสามัคคีของคนในพื้นที่อีกด้วย