ก.ค.ศ.ขอให้ครูที่จะยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ครูที่จะยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะ ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. ที่ผ่านมา ในเดือนเมษายน 2552 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามข่าวก่อนเพราะต้องรอมติที่ประชุม ก.ค.ศ.ว่า จะให้ยื่นได้ตั้งแต่เมื่อใดและหากมีมติเป็นประการใด ขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์นั้นโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการยื่นคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นคำขอในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาติดตามข่าวการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวม 4 ราย คือ นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา นางเตือนใจ อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพท. และ นางอุไรวรรณ อินทยารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก