ฟ้าหญิงจุฬาภรณ ทรงเป็น ปธ.เปิดงานสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนา ก.วิทย์ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทรงสนับสนุนให้นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยสร้างงาน สร้างเงิน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ในการเปิดงานสัมมนาวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 9.30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ปีที่ผ่านมา ที่เน้นนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนามาใช้เพิ่มผลิตภาพส่งเสริมการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนของประเทศอย่างยั่งยืน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงสนับสนุนให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงาน สร้างเงิน และเพิ่มคุณภาพชีวิต ทำให้คนไทยได้ตระหนักและเรียนรู้ว่านักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถแก้วิกฤตประเทศได้ ภายในงานสัมมนาในวาระครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.ลีออน เอ็ม.เลเดอร์แมน ผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ มาบรรยายพิเศษ โดยเน้นสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีพอ นอกเหนือจากกลุ่มอัจฉริยะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ภาครัฐสนับสนุนอยู่แล้ว