ประกันสังคมเพชรบูรณ์ จ่ายเช็คช่วยชาติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ รวม 23,107 ราย เริ่ม 26 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคมเพชรบูรณ์ พร้อมจ่ายเช็คช่วยชาติ ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ สำหรับผู้ประกันตน งวดแรก 20,905 ราย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป ส่วนงวดสอง 2,202 ราย พร้อมจ่ายเช็ค วันที่ 31 มีนาคม 2552 นางสาววรรณิภา อมาตยกุล ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ คนละ 2,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 คือ เป็นลูกจ้างของนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือผู้ประกันตนโดยสมัครใจส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เดือนละ 432 บาท และผู้ประกันตนตามมาตรา 38 คือผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน โดยในชั้นแรก ผู้ที่จะได้รับเช็คช่วยชาติ คือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 สำหรับในงวดแรกวันที่ 26 มีนาคม กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ ที่ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ ศรีเทพ วิเชียรบุรี วังโป่ง และที่ว่าการอำเภอชนแดน วันที่ 28 มีนาคม ที่ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน วันที่ 30 มีนาคม ที่ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ โดยในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในงวดแรกจะมีผู้ประกันตนรับเช็ค จำนวน 20,905 ราย เป็นเงินรวม 41,810,000 บาท และงวดที่สอง วันที่ 31 มีนาคม กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติแก่ผู้ประกันตน จำนวน 2,202 ราย เป็นเงิน 6,404,000 บาท ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการแลกเช็ค ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันเวลาดังกล่าวแล้ว และขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และจำลำดับที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบัตรคิว พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเช็คด้วย