สนง.คลัง จ.สมุทรปราการ จ่ายเช็คช่วยชาติให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ จำนวน 45 หน่วยงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจ่ายเช็คช่วยชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 นางวิลัดดา ศรีประดิษฐ์ คลังจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ คนละ 2,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ จำนวน 45 หน่วยงาน ที่เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ (เดิม) ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นางวิลัดดา กล่าวต่อว่า สำหรับผู้มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง และจดจำลำดับที่ เพื่อสะดวกในการรับเช็คช่วยชาติ พร้อมทั้งเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเช็คด้วย