จ.สตูล จัดประชุมสมัชชาครอบครัว/วันครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล จัดประชุมสมัชชาครอบครัว/วันครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว นายช่วงชัย เปาอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ได้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว/วันครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปี 2552 เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว การประเมินสถานการณ์ครอบครัว และระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การกำหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จัดกิจกรรมประมวลสถานการณ์ครอบครัวไทยและสภาพปัญหาทางสังคมของจังหวัดสตูล การนำเสนอผลการจัดเวทีสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2550 และ 2551 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคมของจังหวัดสตูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการในเชิงประเด็นเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นสถานการณ์ครอบครัวในจังหวัดสตูลและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวในจังหวัดสตูล โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสตรี นายสมคิด สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า ปัจจุบันครอบครัวไทยกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในครอบครัว และปัจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้แบบแผนการดำเนินชีวิตของครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป และมีลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง การจัดทำสมัชชาครอบครัวดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น นำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!