ไทยต้อนรับคณะเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกิจกรรมลดโลกร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขงจาก 6 ประเทศ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนประเทศไทยต้อนรับคณะเยาวชนจาก 6 ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือ ไทย จีน กัมพูชา ลาว สหภาพพม่า และเวียดนาม ตามโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปี 2552 (The Mekong Youth Friendship Program) ซึ่งเยาวชนจากแต่ละประเทศรวม 66 คน จะเข้า่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำชาติ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 26 มีนาคมนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า โครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชนจาก 6 ประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในอนาคต รวมถึงยังได้แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความก้าวหน้าของการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย