ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความรู้การปฏิบัติตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ช่วยลดการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ว่า พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ซึ่งการบังคับใช้ที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย แก่ภาครัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ทางกระทรวงฯ จึงเร่งพัฒนากลไกและมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ในหลากหลายรูปแบบและหลายช่องทาง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มบุคคล อาทิ ภาคกระบวนการยุติธรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา เด็ก เยาวชน และภาคประชาชน โดยเป้าหมายของการดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ มุ่งหวังให้ผู้ให้บริการ ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้สามารถลดความเสี่ยงของการกระทำใด ๆ อันจะอาจกลายเป็นความผิดตามที่ พ.ร.บ. กำหนดได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด