ชัยภูมิจัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2552 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ชัยภูมิ จัดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2552 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท นายชุมสาย ชำนาญค้า ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2552 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชู ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทาง โดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste) และประกาศยกย่องเชิดชู ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการจัดการขยะ ลด / แยก และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ได้รับการเชิดชูต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ จึงขอเิญชวนชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับชุมชนที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 50,000 บาท พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมดเขตการส่งใบสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2552 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรณรงค์กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2278 8453, 0 2298 6332 และ 0 2278 8400 9 ต่อ 1708 หรือดาวน์โหลด ใบสมัครที่ www.Deqp.go.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด