จ.ยะลา เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อนำท้องถิ่นไปสู่ความเจริญก้าวหน้า เสริมสร้างสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยมี นายวัชรินทร์ ดำรงกูล วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ปลัด อบต. ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่น จำนวน 281 คน เข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภาวัฒนธรรมตำบล เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการร่วมคิด ร่วมอนุรักษ์ และร่วมพัฒนาวัฒนธรรม โดยใช้หลักความต้องการของคนในพื้นที่และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ผ่านเวทีประชาคมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของตำบล สภาวัฒนธรรมตำบลและสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน อันนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเสริมสร้างความสันติสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กรอบเนื้อหา 5 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต ด้านภาษา วรรณกรรม ด้านความเชื่อศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ด้านสุนทรีศาสตร์ และด้านชาติพันธุ์ ดังนั้นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อระดมสรรพกำลังท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยผ่านกระบวนการประชาสังคม เน้นการรับฟังและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม กับความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายยะลาสันติสุข ทำความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง สร้างความยุติธรรม นำยะลาสันติสุข โดยงานด้านวัฒนธรรมได้นำกลยุทธ์ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และใช้วัฒนธรรมดับไฟใต้ มาใช้ เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป