ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ เพื่อยกระดับผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา ของภูมิภาคอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ เพื่อยกระดับผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาของภูมิภาคอาเซียน และมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นได้จริง ในปี 2558 ศาสตราจารย์สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ SEAMEO-RIHED เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The Annual Roundtable Meeting of the ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) 2009 ภายใต้หัวข้อ Assessors: Current Practices and the Next Step ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานักประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพนักประเมินสู่ระดับสากล โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้แทนประเทศสมาชิก ได้แสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยด้วย เนื่องจากเป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่นายกรัฐมนตรีดูแล สมศ. เอง เพราะต้องการให้การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ศาสตราจารย์สมหวัง กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือดังกล่าว คาดว่าจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ของประเทศสมาชิกอาเซียน จะสามารถเข้าเรียน หรือเข้าทำงานในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ กระบวนการทางการศึกษา ยังเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เกิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ได้ตามเป้าหมายของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนด้วย