สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "90 ปี การสาธารณสุขไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ทรงแนะบุคลากรทางการแพทย์ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อความก้าวหน้าของงานสาธารณสุข วันนี้ (21 มี.ค.52) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงเปิดงาน "90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 23 มีนาคม 2552 โดยมีนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเฝ้าฯ รับเสด็จ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า การสาธารณสุขไทยได้เริ่มวางรากฐานมายาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้ง "กรมสาธารณสุข ขึ้นใกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2461 และได้รับการสถาปนาเป็น "กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2485 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีการสถาปนาการสาธารณสุขไทย ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เครือข่ายสุขภาพ และประชาชนที่สนใจเข้าประชุมกว่า 5,000 คน กิจกรรมประกอบด้วย เวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และองค์กรภาคีต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทำงาน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 544 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 189 เรื่อง ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสเปิดงานตอนหนึ่งว่า การสาธารณสุข นับว่าเป็นงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ การดำเนินงานสาธารณสุขให้ได้พอดี ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ อาทิ บุคลากร วิชาการ เทคโนโลยี และระบบงานวิธีปฏิบัติ โดยบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ต้องมีความรู้ความชำนาญในงาน ซึ่งความรู้ในสาขาวิชาชีพต้องมีการศึกษาวิชาให้ก้าวหน้า และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งหากสามารถนำแนวทางไปพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ก็เชื่อว่างานสาธารณสุขจะสามารถดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดีก้าวหน้าได้ จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศแก่ผู้มีอุปการคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 20 ราย และเข็มเชิดชูเกียรติ 21 ราย และเสด็จ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และประวัติศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข