สพท.ยะลา เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วันนี้ (20 มี.ค.52) โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์ นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา จากโรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านโต และโรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน เข้าร่วมจำนวน 50 คน นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเป้าหมาย จุดเน้นสำคัญไว้ 4 ประการ 1.มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษา ให้มีความสามารถและทักษะในการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ 3.ส่งเสริมให้โรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่น ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยมีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลตัวอย่าง ประเพณีและวัฒนธรรม การปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ประวัติศาสตร์ยะลา ภูมิศาสตร์ ภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน และ 4.การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น เพื่อควบคุมคุณภาพผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5 ในกลุ่มสาระระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ได้กำหนดการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มีการนำผลการประเมินจัดทำแผนพัฒนา ผู้บริหารและครูเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านนายสมศักดิ์ อินทจักร หัวหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2552 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรระดับท้องถิ่น ที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้กำหนดเป็นแนวทางให้สถานศึกษา นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อจัดทำหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะนำสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นโรงเรียนจะต้องขออนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนใช้ในปีการศึกษา 2552 ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด