ปั้นวิศวกรโยธาสู่ตลาดงาน

คมชัดลึก : นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งภาคปกติและภาคสมทบทุกคน ต้องเข้าโครงการ CE - Camp เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้าน วิศวกร รมโยธาเรียนรู้แผนที่ภูมิประเทศแสดงตำแหน่งระดับความสูงของพื้นดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานก่อสร้างต่างๆได้ในการทำงานจริง เพราะการ ฝึกปฏิบัติภาคสนามคือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการสำรวจภูมิประเทศระดับความสูงของพื้นดินได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาหลักสูตร วิศวกร รมศาสตร์บัณฑิตซึ่งสภา วิศวกร ได้กำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติภาคสนามภายหลังจากที่ได้ผ่านในรายวิชาปฏิบัติการสำรวจ(SurveyPractice)แล้วไม่น้อยกว่า80ชั่วโมง อุกฤษฏ์โะเทคโนโลยีมทร.อีสานวิทยาเขตสกลนครอธิบายว่าปีที่แล้วได้นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาโครงการCE-Camp(CivilEngineeringCamp)ในเดือนตุลาคมซึ่งในปี2552นี้จะฝึกในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่อื่นเพื่อศึกษาภูมิประเทศที่มีระดับความสูงแตกต่างกันต่อไปเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการสำรวจภูมิประเทศระดับความสูงของพื้นดินรวมถึงให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานสำรวจตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม วสันต์จำปาขาว นักศึกษา วิศวกร รมโยธาชั้นปีที่3ภาคปกติเป็นคนอ.ภูเวียงจ.ขอนแก่นแต่ที่เลือกมาเรียน วิศวกร รมโยธาที่วิทยาเขตสกลนครเพราะว่าชอบทางด้านงานโยธาการเข้าร่วมCE-Campทำให้เข้าใจวิชาSurveyมากขึ้นได้ใช้ทั้งเครื่องมือในการสำรวจและได้ทดลองสำรวจพื้นที่จริงๆได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพราะเป็นกิ่สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งวิชาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการวางแผนปฏิบัติงานประหยัดได้ทั้งและงบประมาณในการปฏิบัติงานคนที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้วจะสามารถทำงานได้อย่างสบาย นักศึกษาที่สนใจและต้องการที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชา วิศวกร รมโยธาสอบถามได้ที่โทร.042-734724-5หรือที่www.skc.rmuti.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ไม่เลือกงาน ไม่ตกงาน ไฮไลท์ทีวี (อังคารที่ 17 มี.ค. 52) อบต.บ่อทอง เปิดแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำ แท็กซี่น้ำใจงามเก็บเงิน3แสนบ.คืนวิศวกรจีน ใครอะไรที่ไหนประจำวันที่ 12 มี.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด