ICT-SIPA Summer Camp 2009

ICT-SIPA Summer Camp 2009
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ประกาศจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน "ICT - SIPA Summer Camp 2009" ให้นักเรียนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอบรมให้ความรู้การสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เปิดเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมฝึกอบรมพร้อมแสดงผลงาน เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคมนี้

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีมีภารกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อีกเรื่องคือการรณรงค์และปลูกฝังให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนรู้เท่าทันคุณประโยชน์และพิษภัยของไอซีที และส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติรู้จักที่จะเลือกเอาด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ ประเทศชาติ กระทรวงไอซีทีตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน ไอซีทีเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และหากใครรู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ก็จะได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งกระทรวงฯต้องการให้เยาวชนไทยเป็นเลิศทางด้านนี้ จึงอยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านไอซีทีขึ้น

นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ SIPA เป็นผู้รับผิดชอบจัดขึ้น เนื่องจากเห็นว่า SIPA เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ โดยจัดกิจกรรมผ่าน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน ของกระทรวงฯที่มีอยู่ทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ของ SIPA อีก 2 แห่งคือที่ขอนแก่น และภูเก็ต โดยกระทรวงไอซีทีหวังว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการนำไปใช้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ มีบทบาท และความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต ทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาระบบไอซีทีของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศได้ในอนาคต

ร. รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวว่า สำนักงานฯได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้ด้านไอซีทีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "ICT - SIPA Summer Camp 2009" โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2552 และเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2552 และจัดฝึกอบรมในรอบแรกจำนวน 2,400 คน ผ่านศูนย์ ICT ชุมชนของแต่ละภูมิภาคทั้ง 80 แห่ง และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อีก 2 แห่งทั่วประเทศ

จากการฝึกอบรมในรอบแรกจะคัดเลือกนักเรียนที่ผลงานดีเลิศเข้าสู่รอบที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง จัดที่ศูนย์ฝึกอบรม บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน), ภาคเหนือ จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น และภาคใต้ จัดที่ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ทางโครงการได้กำหนดกติกาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม ส่งชิ้นงานแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโจทย์ และกติกาที่ทางโครงการกำหนด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ผ่านความคิด จินตนาการ และประสบการณ์จากการอบรม ศึกษา

ผู้อำนวยการ SIPA กล่าวเสริมว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสใช้เวทีในการแข่งขัน แสดงฝีมือ อวดผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 204,000 บาท และหลังจากสิ้นสุดโครงการฯจะมีการรวบรวมผลงานของนักเรียน จัดตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดทำ e-book ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อแสดงออกให้สังคมในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้รับรู้ ชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่เป็น บุตร - หลาน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสำคัญที่จะนำพาประเทศ สู่ความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยากรด้านไอซีทีที่ทันสมัยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sipa.or.th