รพ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการ "เย็บเต้า ร้างพลัง สู้มะเร็งเตานม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "เย็บเต้า สร้างพลัง สู้มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และมูลนิธิพรประกายแก้ว จัดโครงการ "เย็บเต้า สร้างพลัง สู้มะเร็งเต้านม ในวันนี้ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมชาย จงศิริการค้า นายกเทศเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบว่า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก ในประเทศไทย มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก สำหรับสถานการณ์โรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มสูงขึ้น จากสถิติของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นปี 2549-2551 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 308 , 335 และ 423 ราย ตามลำดับ โดยทั่วไปผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หลังจากได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้ว ปัญหาที่สำคัญหลังการผ่าตัดเต้านม คือ การรู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์ เนื่องจากสูญเสียเต้านม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้มีการมอบเต้านมเทียมให้แก่สตรีหลังการผ่าตัดเต้านม ในโครงการศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าบางรายยังไม่ได้รับแจก หรือได้รับแล้วแต่ขนาดของเต้านมเทียมไม่พอดีตัว จึงได้จัดทำโครงการ "เย็บเต้า สร้างพลัง สู้มะเร็งเต้านม ในวันนี้ เพื่อรวมกลุ่มสตรีหลังการผ่าตัดเต้านมที่ช่วยเหลือตนเองได้ และอาสาสมัครเครือข่ายมิตรภาพบำบัดเพื่อช่วยเพื่อน ตัดเย็บเต้านมเทียม เพื่อให้สตรีหลังผ่าตัดเต้านมได้ใช้ และส่วนที่เหลือนำเก็บเข้าธนาคารเต้านมเทียมไว้ เพื่อจัดมอบให้ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดรายอื่น และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มสตรีหลังผ่าตัดเต้านมกับอาสาสมัครเครือข่ายมิตรภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเต้านมแล้ว สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียมได้ฟรี ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5541 4484

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด