กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดพั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดพังงา ที่ห้องอาหารพุทธชาติ ชั้น 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางจุรีรัตน์ ภารา คณะทำงานภาคประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสำนักงานสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้แทนภาคส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมกิจร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ทั้งนี้ เป็นการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเป็นพันธมิตรและเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด นำเสนอในที่ประชุม โดยนำปัญหา ข้อเสนอแนะด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ คือ พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอกะปง ได้อย่างตรงประเด็น พร้อมนำไปจัดทำแผนกิจกรรมสำหรับดำเนินการในพื้นที่ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด