ประชาชนเห็นด้วยให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระบุ ประชาชนเห็นด้วยกับการประกาศให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองพัทยา ส่งผลกระทบทั้งปัญหาขยะกว่า 397 ตันต่อวัน ปัญหานักท่องเที่ยวที่คาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนในปี 2570 ปัญหาประชากรซึ่งในปี 2560 จะสูงถึง 1 ล้าน 1 แสนคน จึงจำเป็นต้องกำหนดให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษ ซึ่งอพท.ได้ศึกษาความเหมาะสมและจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้ง 8 ตำบล โดยร้อยละ 94.8 เห็นด้วย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ อพท. ขอให้ผนวกพื้นที่เข้าเป็นพื้นที่พิเศษด้วย โดย อพท. จะประสานหน่วยงานต่างๆ ในระดับชาติและท้องถิ่นร่วมพัฒนาพื้นที่ภายใต้เป้าหมายมุ่งสู่พื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีแนวทางพัฒนาแตกต่างไปตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาในแต่ละพื้นที่ เช่น เมืองพัทยาเน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนพื้นที่รอบนอกเน้นวางแผนรองรับการขยายตัวของประชากรเป็นหลัก รักษาการผู้อำนวยการ อพท.กล่าวว่า การประกาศให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่พิเศษขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากเห็นชอบ อพท. จะเร่งดำเนินการตามแนวทางที่จัดทำร่วมกับชุมชนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด