พม.เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานเสนอต่อที่ประชุม ครม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเสวนาแก้ปัญหาคนขอทานในสังคมไทย เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการเสวนาทิศทางการแก้ปัญหาคนขอทานในสังคมไทย จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีองค์กรสิทธิมนุษยชน นักวิชาการด้านกฎหมาย และนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมเสวนากว่า 200 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน โดยจะมีการระดมความคิดเห็นเรื่องการออกข้อกำหนดในการยื่นขออนุญาตประกอบอาชีพขอทานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาว่าขอทานจัดเป็นอาชีพหรือไม่ และสังคมยอมรับว่าการขอทานเป็นอาชีพแล้วหรือยัง รวมถึงจะมีการพิจารณาออกมาตรการป้องกันและกำหนดบทลงโทษกลุ่มมิจฉาชีพที่แสวงหาประโยชน์จากขอทานด้วย นอกจากนี้ หากที่ประชุมมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็จะมีการเพิ่มเติมลงไปในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดจำนวนคนขอทานที่แน่นอนได้ เนื่องจากบุคคลบางกลุ่มมักจะขอทานเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และยังมีปัญหาคนต่างด้าวแฝงตัวเข้ามาขอทานในไทยเป็นจำนวนมากอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด