สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมสัมมนาตำรวจพระที่ จ.มุกดาหาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระวินยาธิการและพระสังฆาธิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10 จังหวัด ที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแล ป้องปราม พระภิกษุ สามเณรที่ประพฤติไม่เหมาะสม วันนี้ (17 มี.ค.52) ที่ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ ในเขตภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด จำนวน 150 รูป เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงานด้านปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานระหว่างกัน โดยมีพระราชมุกดาหารคณี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร กล่าวสัมโมทนียกถา เปิดการประชุม นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ทำให้มีบุคล และกลุ่มบุคคล หาผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัย ความเชื่อ ความศรัทธา ของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการหากิน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา บางคน บางกลุ่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้ง พระวินยาธิการ ขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดย พระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ จะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปกครองของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครอง ในการสอดส่อง ดูแล พระภิกษุสามเณร ที่ประพฤติไม่เหมาะสม ตามหลักพระธรรมวินัย ข้อระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด