ผอ.สท.คาด ยอดลงทะเบียนของผู้สูงอายุมีประมาณ 3 ล้าน 3 หมื่นราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ คาด ยอดลงทะเบียนของผู้สูงอายุมีประมาณ 3 ล้าน 3 หมื่นราย เตรียมสรุปยอดผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพทั่วประเทศอย่างเป็นทางการได้ หลังจากปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากบางจังหวัดยังไม่ได้ส่งรายงานยอดสรุปในช่วง 2 วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน แต่จากการประมาณการณ์เบื้องต้น คาดว่าจะมียอดรวมผู้สูงอายุมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 3,030,000 ราย โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนมากที่สุดกว่า 300,000 ราย รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนี้จะเร่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาลงมาทะเบียน โดยกำหนดว่าผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องไม่เป็นข้าราชการที่ได้รับเงินบำนาญ และไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากทางราชการ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีผู้ถูกตัดสิทธิอีกบางส่วน เนื่องจากกรณีที่มีผู้สูงอายุบางรายมาลงทะเบียนซ้ำหลายครั้ง โดยในวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.52) จะทำการสรุปยอดรวมผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นทางการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด