เผยปี51คนไทยใช้ยาคิดเป็นมูลค่า5.5หมื่นล้านบาท

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความตระหนักถึงการเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิได้รับยาอย่างเท่าเทียม ไม่รอนสิทธิ และควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงเกินปกติของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เมื่อวี่ 17 มีนาคม ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ว่า ในปี 2548 คนไทยมีการใช้จ่ายยาด้านยา 186,331ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 -20 ที่น่าเป็นห่วงคือในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลก คือ ค่ายาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเพิ่มร้อยละ 15-20 โดยล่าสุดปี 2551 มีมูลค่าเกือบ 55,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ถึง 8,423 ล้านบาท การสร้างระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จะต้องส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นขั้นตอนตามบัญชีย่อย จะช่วยให้การใช้ยาสู่ภาวะสมดุล ไม่ฟุ่มเฟือย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด