กรมสวัสดิการฯ จัดสัมมนาการบริหารแรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาการบริหารแรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำแรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยยึกหลักการเจรจาและมีความโปร่งใส นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารแรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจว่า เป็นการส่งเสริมและสร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้นำแรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีแนวทางการบริหารแรงงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความมั่นคงในการทำงาน และนายจ้างดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยยึดแนวทางการเจรจา คุณธรรม ความโปร่งใส โดยให้ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เนื่องจากในปัจจุบันสถานประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก จนต้องปิดกิจการ เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะประสบปัญหาขาดทุน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยอดการสั่งซื้อลดลง ส่วนใหญ่เป็นประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ เจียรนัยพลอย เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นางอัมพร กล่าวอีกว่า ตัวเลขสถานการณ์การเลิกจ้างของปี 2551 ตัวเลข ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีสถานประกอบการปิดกิจการจำนวน 685 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน 54,999 คน และมีแนวโน้มจะเลิกจ้าง 322 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 178,403 คน โดยแนวโน้มในปี 2552 คาดว่าจะมีถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น จนเกิดปัญหามีผู้ว่างงานกว่า 3-4 แสนคน เมื่อรวมกับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 6-7 แสนคน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด